счетоводни услуги софия
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СГРАДА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСВАНИЯ ЗА ТОВА
Статии - счетоводство
Написано от Бойко Костов - регистриран одитор   
Вторник, 26 Октомври 2010 00:00
ЕТ закупува имот - УПИ 2900 м2 и едноетажна сграда 450 м2 застроена площ в УПИ бивше училише и пристройка към него. Цената на придобиване по договора за покупко-продажба на целия имот е 9184 лв. (не са разграничени цената на сградата и УПИ). Датата на договора е 28.03.2003 г. Сградите са разрушени и след издадено разрешение за строеж на ЕТ започва строителство на магазин за хранителни стоки.

    На 02.02.2007 г. е издадено разрешението за въвеждане в експлоатация по погрешка на името на собственика на фирмата, а не на фирмата на ЕТ. Разходите по строителството са платени от собственика, поради което липсват разходни документи, т.е. не са осчетоводявани в ЕТ разходи за строителството на обекта.

    На 10.04.2009 г. разрешението за въвеждане в експлоатация е променено след молба на собственика и с последваща заповед на общината и издадено ново разрешение на името на фирмата на ЕТ. Същата е регистрирана по ЗДДС. Какви счетоводни записвания трябва да се вземат, за да се заприходи като дълготраен актив построеният магазин и УПИ? Като извънреден приход ли трябва да се заприходят тези активи или по друг начин? По пазарна или по данъчна оценка да определим цената на магазина и на УПИ? Ще се признае ли данъчен кредит за изразходваната ел. енергия, като се има предвид, че фактурите са издадени на името на ЕТ след датата за въвеждане на обекта в експлоатация, тъй като този актив все още не е заприходен в активите на ЕТ? Ще се признаят ли за разход на фирмата платените данъци за сградата?

    Във въпроса е посочено, че сте закупили земя (УПИ) и сгради (бивше училище и пристройка към него) на името на предприятието на ЕТ за сумата от 9184 лв. При положение че намерението на собственика е било да се построи съвсем нова сграда на този терен при неговото придобиване, без да ползва съществуващите до момента такива, не е необходимо да разделяте платената цена между земята и сградата.

    Това следва от факта, че сте смятали да ползвате терена за строителство на нов магазин. В стойността на терена в този случай е трябвало да се включат всички разходи по неговото разчистване (за разрушаване на съществуващите сгради и да се приспаднат заприходените годни строителни материали). Ако не съществуват документи за тези разходи, цената на придобиване на УПИ ще бъде равна на 9148 лв. Когато сте платили сумата по придобиването на имота, сте кредитирали сметка за парични средства и ако не сте заприходили актива, сумата би трябвало да е отчетена като разходи за придобиване на ДМА или като разчет. Трябва през 2009 г. да закриете съществуващото дебитно салдо и да заведете земята като терен за строителство. Ако не съществува по счетоводните сметки на предприятието на ЕТ дебитно салдо от 9184 лв., ще кредитирате сметка за други приходи.

    Заприходяването на терена е следвало да се извърши през 2003 г. На основание на чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за счетоводството при осъществяване на текущото счетоводно отчитане следва да се прилага принципът за предимство на съдържанието пред формата. С други думи, събитието (пускане в експлоатация на сградата) се отразява според неговата същност, а не според правната му форма, тъй като става въпрос за явна фактическа грешка по издаване на разрешение за ползване на физическото лице вместо на предприятието на ЕТ, която формална грешка впоследствие е отстранена през 2009 г.

    Заприходяването на магазина е следвало да се извърши на датата на разрешението за ползване - 02.02.2007 г. При липса на счетоводни документи, доказващи себестойността на актива по смисъла на СС 16 Дълготрайни материални активи, същият трябва да се осчетоводи по справедлива стойност (т. 4.7, буква „б' от същия стандарт), оценена от лицензиран оценител към горепосочената дата. Данъчната оценка не може да се ползва вместо справедлива стойност.

    Осчетоводяването ще се извърши със следната счетоводна статия:

    Дт с/ка Сгради

     Кт с/ка Други приходи

    На основание СС 4 Отчитане на амортизациите, т. 6.1, трябва да включите актива в счетоводния амортизационен план и да начислите амортизации на сградата от месеца, следващ месеца на въвеждане в експлоатация. Съгласно нормата на чл. 75, ал. 4 от ЗКПО за сградата се признават данъчни амортизации, равни на счетоводно признатите за предходните периоди, но не повече от максимално допустимите по чл. 55 от същия закон. В данъчния амортизационен план сградата се включва на 01.01.2009 г. с данъчната си стойност и признатата данъчна амортизация за предходните периоди.

    Горепосочената счетоводна статия и заприходяването на терена за 9148 лв., отчетени през 2009 година, ще се считат за корекция на счетоводни грешки по смисъла на ЗКПО. Следователно след тяхното осчетоводяване тези приходи следва да се обложат със ставка от 15%, като се начисли и внесе дължимият данък, отделно от евентуалните авансови вноски.

    Дт с/ка Други разходи

     Кт с/ка Разчети за ДДФЛ

    При формиране на годишната данъчна основа в ГДД за доходите на ЕТ отчетените приходи ще се посочат в намаление, тъй като те са обложени индивидуално, а отчетеният разход за начисления данък върху тях се посочва в увеличение, защото трябва корекцията на счетоводната грешка да не оказва влияние върху текущия финансов резултат за 2009 г. По четвъртия въпрос, след като заприходяването на имота се е извършило най-късно през месеца на въвеждане в експлоатация предвидна принципа, че счетоводните записвания следва да отразяват настъпилите стопански факти, при прилагането на такова счетоводно решение правото ви на данъчен кредит е неоспоримо, защото разходът за ел. енергия ще се отнася за сграда, представляваща материален дълготраен актив на ЕТ и ползвана за облагаеми доставки.

    Относно признаването на разходите за данък сгради може да се каже, че след като първичният счетоводен документ е издаден на физическото лице, а не на предприятието на ЕТ, е нарушен принципът на документалната обоснованост, предвиден в ЗКПО. В първичния счетоводен документ няма да са спазени изискванията на чл. 7, ал. 1, т. 3, а именно да са посочени наименованието, адресът и номерът за идентификация по чл. 84 от ДОПК на ЕТ. Съответно тези разходи биха могли да бъдат преобразувани при формиране на годишната данъчна основа по реда на чл. 26, т. 2 от ЗКПО.

    Бойко Костов - регистриран одитор

    Теодоси Георгиев - регистриран одитор

    сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 9/2009 г.
 


счетоводни услуги

е-mail: sanata@accountplus.info, web site: www.accountplus.info, тел./факс: +359 (2) 482-73-36

Web Statistics