счетоводни услуги софия
Писмо № 96-00-314 ОТ 12.08.2010 Г.
ОТНОСНО: Кражба на автомобил. Прилагане на ЗДДС и ЗКПО

    В Дирекция „ОУИ” – Пловдив, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-314/12.08.2010 г. относно прилагане на ЗДДС и ЗКПО.

    В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е сключило договор за финансов лизинг за закупуване на автомобил. През периода от сключване на договора до 18.05.2010 г. автомобилът е предоставен под наем. Издадени са фактури до май 2010 г. От лизингодателя са издадени данъчни фактури за вноските по лизинга. Данъчен кредит е ползван при получаване на фактурите. През май 2010 г. е извършена кражба на автомобила, за което са уведомени полицията, застрахователят и лизингодателят и са съставени протоколи. На 02.07.2010 г. дружеството получава от лизингодателя споразумение към лизингов договор за възникналата тотална загуба на обекта. В тази връзка обектът е предсрочно фактуриран, като във фактурата е включен ДДС на остатъчната стойност.

    Автомобилът е заприходен в счетоводния и данъчния амортизационен план. Пропорционално всеки месец е начислява амортизация на актива. Към май 2010 г. са начислени амортизации – 21 435,18 лв., първоначална стойност е 52 807,41 лв. Остатъчната стойност е в размер на 31 372,23 лв., а по споразумение с лизингодателя същата е 33 071,93 лв. с включен ДДС. След кражбата не е налице придобиване на актива, а същият следва да се отпише.

    Застрахователят е превел застрахователното обезщетение на лизингодателя за покриване на просрочени задължения към момента – 39 985 лв., а разликата от 2748,19 лв. е преведена по друг лизингов договор.

    Зададени са следните въпроси:

    Относно ЗДДС:

    1. Дружеството има ли право на приспадане на данъчен кредит по фактура с предмет главница за предсрочно изкупуване?

    2. Дължи ли се ДДС за неамортизируемата стойност на актива?

    3. Подлежи ли на корекция ползваният данъчен кредит до датата на кражбата на автомобила?

    Относно ЗКПО:

    1. Как се третират счетоводните амортизации, когато автомобилът не се придобива – финансовият резултат следва ли да се преобразува?

    2. Разликата в остатъчната стойност на актива между счетоводния амортизационен план и тази по споразумението с лизингодателя как се отчита по реда на ЗКПО и подлежи ли на регулация за данъчни цели?

    3. Обезщетението регулира ли се за данъчни цели?

    В отговор на поставените от вас въпроси изразяваме следното становище:

    Относно ЗДДС: Правата на задължените лица са визирани в чл. 17, ал. 1 от ДОПК. По смисъла на т. 2 и т. 5 от същия член задължените лица имат право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им и информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.

    Тъй като към настоящия момент отправеното от вас запитване относно прилагане на ЗДДС е предмет на неприключило данъчно-осигурително производство, компетентен да отговори на същото е органът, който ръководи и участва в съответното производство.

    Относно ЗКПО: Поради недостатъчно ясната фактическа обстановка, липсата на основния договор за финансов лизинг, текста в запитването, че има друг лизингов договор, за който се превежда сума от 2748,19 лв., изразяваме следното принципно становище:

    Кражбата е инкриминирано деяние по чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс, изразяващо се в отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго без неговото съгласие с намерение за противозаконно присвояване. За целите на данъчното облагане кражбите са приравнени и включени в категорията “липси”. Предвид на това е приложима разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗКПО, според която не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси на дълготрайни активи, с изключение на произтичащите от непреодолима сила. Конкретният случай не е в хипотезата на предвиденото в закона изключение, тъй като в българското търговско и данъчно законодателство кражбата не се третира като непреодолима сила. Това обуславя заключението, че при формиране на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат следва да бъде увеличен по реда на чл. 28, ал. 1 от ЗКПО с разходите, отчетени по повод отписването на откраднатия автомобил, които представляват данъчна постоянна разлика.

    От посоченото в писмото е видно, че автомобилът е застрахован и кражбата е от рисковете, предмет на сключената застраховка. В запитването е упоменато, че лизингополучателят ще получи част от сумата от застрахователното обезщетение. Ако сумата на обезщетението е във връзка с основния договор, следва да се има предвид нормата на чл. 29 от ЗКПО, съгласно която не се признават за данъчни цели счетоводните приходи, възникнали по повод на липси и брак на активи или вземане, свързано с тях, до размера на непризнатите разходи по чл. 28 от закона. Това означава, че с приходите, получени като обезщетение от застраховката, следва да се намали счетоводният финансов резултат на основание чл. 29 от ЗКПО до размера на непризнатите разходи, с които е извършено увеличение по реда на чл. 28, ал. 1 от същия закон. За данъчни цели ще бъде признат приход в размер на превишението (ако е налице такова) от полученото застрахователно обезщетение и отчетените разходи при отписване на актива.

    Липсва законово основание начислените и признати за 2008 г. и 2009 г. данъчни амортизации да бъдат коригирани. Определеният размер на разходите за амортизации по реда на чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1 от ЗКПО, начислени в ДАПл за 2010 година до момента на възникване на основанието за отписване на актива, също следва да бъдат признати за данъчни цели. С данъчно признатия размер се намалява счетоводният финансов резултат на основание чл. 54, ал. 1 от ЗКПО. Счетоводните разходи за амортизации за периода от 01.01.2010 г. до дата, към която е настъпила щетата, се посочват в увеличение на финансовия резултат на основание чл. 54, ал. 2 от ЗКПО. Следва да имате предвид разпоредбата на т. 6.2 от СС 4 Отчитане на амортизациите, че начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това. В тази връзка начисляването на амортизации следва да бъде преустановено към датата на извършване на кражбата.

    В случаите на тотална щета по лизингов актив за лизингополучателя е налице задължение да отпише дълготрайния материален актив от баланса на предприятието си по силата на т. 11.1 от СС 16 Дълготрайни материални активи, когато и доколкото от него не се очакват никакви други икономически изгоди. Отписването на актива от ДАПл следва да се извърши по реда на чл. 60, ал. 2 от ЗКПО към датата на тоталната щета. Разпоредбата изисква, когато активът се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той да се отпише от данъчния амортизационен план в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели. Видно от цитираната разпоредба, отписването на откраднатия автомобил от ДАПл е в пряка зависимост от счетоводното отписване на актива от баланса на предприятието. В началото на месеца, през който съгласно счетоводното законодателство са налице основания за отписване на актива от счетоводния амортизационен план, той следва да бъде отписан и от ДАПл.

    Директор на Дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)

   (не се чете)
 


счетоводни услуги

е-mail: sanata@accountplus.info, web site: www.accountplus.info, тел./факс: +359 (2) 482-73-36

Web Statistics