счетоводни услуги софия
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА КОМАНДИРОВЪЧНИ ПАРИ НА ПЕРСОНАЛ, ИЗВЪРШВАЩ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ В ЧУЖБИНА
Статии - данъци
Написано от Лорета Цветкова – данъчен експерт   
Сряда, 20 Октомври 2010 00:00
Какво е данъчното третиране на командировъчните пари на персонала, извършващ автомобилен транспорт в чужбина?
Данъчното третиране на командировъчните пари за лицата, получаващи доходи от трудови правоотношения, е регламентирано в раздел I на глава пета от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) „Доходи от трудови правоотношения'. На основание чл. 24, ал. 2, т. 5 от закона в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:


    - пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство;

    - дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт.

    Доколкото в ЗДДФЛ не е предвиден специален регламент относно изискването за документална обоснованост на пътните и квартирните командировъчни пари, приложима е нормата на чл. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и редът за документиране, предвиден в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ) - обн., ДВ, бр. 50 от 11 юни 2004 г, посл. изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г. Когато на командированите физически лица са изплатени дневни командировъчни пари, превишаващи двукратния размер,' посочен в упоменатата наредба - превишението се третира като облагаем доход от трудово правоотношение и съответно подлежи на общо облагане по реда на раздел I, глава пета от ЗДДФЛ.

    Правото на командировъчни пари за персонала на сухоземни, въздухоплавателни и водни транспортни й специални средства трябва.да е съобразено с разпоредбите на Раздел IV от НСКСЧ, където са регламентирани специални правила, а именно:

    1. На основание чл. 34 от НСКСЧ за персонала на сухоземни, въздушни и водни транспортни и специални средства не се прилага ограничението по чл. 11, ал. 1 от наредбата.

    2. Съгласно чл. 31 от НСКСЧ персоналът на сухоземни, въздухоплавателни и водни транспортни средства получава командировъчни пари за времето на изпълнение на международни рейсове по единна ставка или по единна средна ставка съгласно приложение № 3. Единната ставка се прилага за шофьорите и стюардесите при автомобилните превози и се обвързва с пропътуваните километри и други специфични показатели въз основа на заповед на ръководителя на ведомството или предприятието (чл. 32, ал. 1 от наредбата).

    3. Съгласно т. 1 от Приложение № 3 на НСКСЧ на шофьори и стюардеси при автомобилни превози в чужбина се изплащат до 35 щатски долара на ден при единична езда и до 27,50 щатски долара на ден при двойна езда, като тази сума включва и квартирни пари. В чл. 31 от наредбата е уточнено също, че ръководителите на предприятия могат да определят размери на командировъчните пари, различни от определените в приложение № 3, които не могат да надвишават двойния им размер, т.е. до 70 щатски долара на ден при единична езда и до 55 щатски долара на ден при двойна езда.

    Трябва да се поясним, че размерите, определени в цитираната наредба, се прилагат дотолкова, доколкото в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор не са предвидени по-големи размери (виж чл. 228, ал. 2 от КТ). Следователно размерите на командировъчните пари, определени в Приложение № 3 на НСКСЧ, са минимални и ако работодателят изплати по-малка сума, освен че ще ощети работника, ще наруши разпоредбите на Кодекса на труда.

    В случай че на лицата се изплати сума, превишаваща тези размери - превишението ще представлява облагаем доход по смисъла на чл. 24 от ЗДДФЛ.

    4. Когато член на персонала прекъсне пътуването по време на командировката независимо по какви причини, той получава командировъчни пари за фактическите календарни дни, отработени на превозното средство (чл. 33 от наредбата).

    Важно е да се уточни, че горепосочените специфични правила се прилагат единствено по отношение на физически лица, които се вместват в дефиницията за „персонал', дадена в т. 3 от § 1 на допълнителните разпоредби на НСКСЧ, а именно: лицата, включени в състава на екипажа на въздухоплавателните средства, екипажа на морски и речни кораби, учащи се, преподаватели или стажанти, когато провеждат учебна и производствена практика на кораби зад граница, екипажът и стюардесите при извършване на автомобилни превози на товари и пътници зад граница, локомотивните машинисти, помощник-машинисти, кондуктори, персоналът на ресторант-вагоните, салон-вагоните, специалните международни пътнически влакове, контролни органи по експлоатационната дейност и друг експлоатационен състав.

    В случай че съответният работник или служител (напр. шофьор) не попада в обхвата на цитираното определение - изплащането и документирането на командировъчните пари при командироването му в чужбина следва да е съобразено с общите правила на НСКСЧ. В този смисъл е и определение № 164 от 20.02.2009 г. на Върховния касационен съд.

    Коментираният ред за данъчно третиране на командировъчните пари следва да се прилага и в случаите, когато командироването в чужбина е във връзка с трудово правоотношение по смисъла на § 1, т. 26, буква 'и' от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. На това основание, считано от 01.01.2010 г., като трудови за целите на ЗДДФЛ са дефинирани и правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.

    Следователно, ако лицето, извършващо автомобилни превози в чужбина, е например собственик или съдружник в търговско дружество, при командироването му следва да се съобразят с разгледаните по-горе правила с оглед коректното формиране на облагаемия доход по реда на чл. 24 от ЗДДФЛ.

    Лорета Цветкова – данъчен експерт

    сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 8/2010 г.
 


счетоводни услуги

е-mail: sanata@accountplus.info, web site: www.accountplus.info, тел./факс: +359 (2) 482-73-36

Web Statistics