счетоводни услуги софия
ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Статии - данъци
Написано от Лиляна Панева   
Петък, 02 Юли 2010 16:55

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева дава отговор на следния въпрос: Възможно ли е и при какви условия ЕООД да ползва в стопанската си дейност срещу заплащане личния лек автомобил на физическото лице - собственик на дружеството?

 

Ползването на вещ срещу заплащане означава тя да се наеме. В действащото законодателство не съществува забрана юридическите лица (в случая едноличното дружество) да наемат за нуждите на икономическата си дейност вещи, собственост на други правни субекти (физически или юридически лица), които участват в капитала им. Следователно, тъй като ЕООД и физическото лице - негов собственик, са два различни правни субекта, не съществува ограничение дружеството да наеме автомобила на собственика си и да го ползва за целите на икономическата си дейност. Това се осъществява чрез договор за наем.

    Условията, на които следва да отговарят договорите за наемане на вещи, са обект на разпоредбите на чл. 228 - 239 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

    Поради това, че в случая собственикът на автомобила и дружеството са свързани лица, при сключването на договора следва да се има предвид, че размерът на дължимия наем, начините и формите за неговото издължаване следва да съответстват на пазарните. В тази връзка данъчното третиране на финансовите взаимоотношения между тях засяга както дружеството, така и физическото лице - негов собственик. От гледна точка на корпоративното подоходно законодателство в чл. 15 на ЗКПО е посочено изрично, че когато се извършват търговски и финансови взаимоотношения между свързани лица, условията, при които се осъществяват те, следва да отговарят на тези, при които се извършват сделките между несвързани лица. В резултат на това, ако размерът на дължимия наем за автомобила бъде по-нисък от обичайния, възприет в съответния период, като наем за автомобил от този клас и състояние, при определяне и облагане на данъчния финансов резултат дружеството ще приложи пазарния, а не договорения размер на наема. Отклонението от пазарните условия за наемането на автомобила ще има същото отражение и върху размера на дохода, върху който ще дължи данък по ЗДДФЛ собственикът на дружеството за получения доход от наема в качеството си на физическо лице. Съгласно разпоредбата на чл. 77 на този закон, при сделки между свързани лица, сключени при условия, различни от пазарните, се приема, че е налице опит за отклонение от данъчно облагане, което се третира по начин, аналогичен на третирането им по ЗКПО. В този смисъл при определяне размера на наема за автомобила следва да се има предвид обичайната пазарна цена на наемите, прилагани за подобни сделки в момента на сключването на договора. Тъй като в условията на пазарна икономика ценообразуването е свободно, като ориентир за размера на наема може да се използва счетоводната норма за амортизация на автомобила и добавените към нея дължими годишни местни данъци и такси, застраховки и приемлива печалба. Така например ако автомобилът, който ще бъде отдаден под наем, е придобит за 10 000 лв., то месечните разходи за амортизацията му по ЗСч и приложимите счетоводни стандарти ще са 83,34 лв. (1000 х 10%):12 = 83,34. Ако годишният данък върху превозните средства и платената застраховка “Гражданска отговорност” и застраховка “Каско” са примерно съответно 80, 120 и 400 лв., размерът на месечните разходи за автомобила възлизат на 133,34 лв. (83,34 + 50). Обичайната печалба от подобен вид дейност у нас (рент а кар) е около 15 на сто и следователно като пазарен размер за наемането на автомобила от дружеството може да се приеме наем в размер 150-160 лв.

    Отношение към финансовите взаимоотношения между ЕООД-то и собственика му във връзка с отдаването на автомобила под наем има и въпросът за дължимостта на евентуалните разходи, свързани с повреди и поправки на автомобила за времето на неговото ползване от дружеството. При това следва да се има предвид, че в съответствие с разпоредбата на чл. 231 на ЗЗД за сметка на дружеството (наемателя) са само дребните поправки, отнасящи се за повреди, дължащи се на обикновената употреба на автомобила. Поправките на всички останали повреди и ремонти са за сметка на наемодателя (освен когато са причинени виновно от наемателя).

 

Коментари  

 
#1 Георги 2013-04-16 19:25
Една страна с пазарна икономика стимулира свободата на договаряне на стоки и услуги!Таксите и осигуровките нямащи нищо общо с доходите на фирмата са цел унищожаване на малкия бизнес!Вместо намаление на администрацията , унищожават бизнеса! Защо храним пет пъти по-голяма администрация от Холандия, която има два пъти повече население?
Цитиране
 


счетоводни услуги

е-mail: sanata@accountplus.info, web site: www.accountplus.info, тел./факс: +359 (2) 482-73-36

Web Statistics