счетоводни услуги софия
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ 328 ОТ КТ
Статии - труд и осигуряване
Написано от Анели Цонева – юрист-специалист по трудово право   
Сряда, 07 Юли 2010 00:00
Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, в сила от 23.12.2008 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2008 г.), беше направено допълнение в чл. 222, ал. 1 от КТ.
    Конкретно кои членове и алинеи от Кодекса на труда трябва да бъдат вписани в акта за прекратяване на трудово правоотношение, за да придобие съответният работник или служител право на обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ от работодателя си при оставане без работа след уволнението?


    Работник или служител придобива право на обезщетение от работодателя си съгласно условията и размерите, регламентирани с чл. 222, ал. 1 от КТ, когато прекратяването на трудовото му правоотношение е осъществено на едно от следните основания от КТ:

    - чл. 328, ал. 1, т .1 - при закриване на предприятието;

    - чл. 328, ал. 1, т. 2 - при закриване на част от предприятието;

    - чл. 328, ал. 1, т. 2 - при съкращаване на щата;

    - чл. 328, ал. 1, т. 3 - при намаляване обема на работата;

    - чл. 328, ал. 1, т. 4 - при спиране на работа за повече от 15 работни дни;

    - чл. 328, ал. 1, т. 7 - при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;

    - по чл. 328, ал. 1, т. 8 - когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност.

    Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 2008 г. в ал. 1 на чл. 222 от КТ бяха добавени последните две основания.

    Обезщетението, което се дължи на работника или служителя, освободен от работа на едно от посочените основания, е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от един месец, освен ако с акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с индивидуалния трудов договор на лицето не е уговорен по-дълъг срок.

    Ако в посочения по-горе срок лицето е постъпило на работа с по-ниско трудово възнаграждение от това преди уволнението, то има право да получи като обезщетение разликата между двете възнаграждения за същия срок.

    Анели Цонева – юрист-специалист по трудово право

    сп. „Експерт”, бр. 11/2009 г.
 

Коментари  

 
#1 Петър Стоянов 2012-06-01 16:16
Пазите ли си поне трудовият договор? Зависи по кой член сте назначени. Но при всички положения при прекратяване трябва да ви дадат заповед за освобождаване. Ако не сте си ползвали отпуската трябва да ви изплатят и обезщетение. Ако не ви дадат заповедта пак отидете в Инспекцията, носете поне трудовият си договор - в него има данни за фирмата, които са нужни на проверяващият. В жалбата опишете подробно ситуацията.
Цитиране
 


счетоводни услуги

е-mail: sanata@accountplus.info, web site: www.accountplus.info, тел./факс: +359 (2) 482-73-36

Web Statistics