счетоводни услуги софия
СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА РЕВИЗИОННИ АКТОВЕ
Статии - счетоводство
Написано от Райна Стефанова - ДЕС   
Понеделник, 12 Април 2010 00:00
В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, д.е.с., коментира счетоводното отразяване на ревизионни актове.
    Данъчният ефект от допълнително начислените задължения за данъци, осигуровки и лихви върху тях зависи от това, доколко допълнително определените задължения са в окончателния си размер. Възможни са следните варианти:


    1. Предприятието е приело и няма да обжалва ревизионния акт

    В този случай са налице постоянни данъчни разлики. В съответствие с чл. 26 от ЗКПО, не се признават за данъчни цели следните разходи:

    - разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС, когато разходът от стопанската операция, с която е свързан данъкът върху добавената стойност, не е признат за данъчни цели;

    - разход, отчетен от доставчик по ЗДДС за начислен от него или от органа по приходите данък върху добавената стойност за извършена доставка, с изключение на начисления данък при безвъзмездни доставки и доставки по повод дерегистрация по ЗДДС; тази точка не се прилага за разходи, отчетени в резултат на корекция на данъчен кредит по ЗДДС;

    - последващите разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на начислен данък или ползван данъчен кредит по т. 3, 4, 8 и 10 от чл. 26 от ЗКПО;

    - разходи за начислени глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативни актове, лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения;

    - разходи за данък, който подлежи на удържане при източника и е за сметка на платеца на дохода;

    - разход, отчетен при реализиране на отговорност за дължимия и невнесен данък върху добавената стойност, в случаите по чл. 177 от ЗДДС.

    Освен това ЗКПО предвижда да не се признават за данъчни цели и приходите, които са начислени от държавните или общинските органи върху недължимо внесени или събрани публични задължения, както и върху невъзстановен в срок данък върху добавената стойност.

    2. Предприятието ще обжалва ревизионния акт

    В този случай се начисляват провизии, включващи допълнително начислените данъци и осигуровки, както и лихвите върху тях. Те се докладват в годишния финансов отчет като провизии. Що се отнася до данъчния ефект, то следва да се приложи чл. 38 от ЗКПО, третиращ провизиите за задължения. Той предвижда:

    - разходите за провизии за задължения да не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане;

    - непризнатите разходи за провизии се признават за данъчни цели в годината на погасяване на задължението, за което е призната провизията, до размера на погасеното задължение или в годината на отписване на задължението, ако ревизионният акт бъде частично или изцяло отменен.

    При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се намалява със счетоводните приходи, съответно със сумата, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод призната провизия.

    Счетоводни записвания

    I. Предприятието е приело и няма да обжалва ревизионния акт (по СС 8)

    1. За доначисляване на корпоративен данък

    Дт с/ка Неразпределени печалби от минали години или

    Дт с/ка Непокрити загуби от минали години

     Кт с/ка Разчети за корпоративен данък

    2. За допълнително начисляване на данък върху добавената стойност и осигуровки:

    Дт с/ка Други разходи за дейността

     Кт с/ка Разчети по ЗДДС

     Кт с/ка Разчети с осигурители

    3. За начисляване на лихви:

    Дт с/ка Разходи за лихви

     Кт с/ка Разчети за лихви или

     Кт с/ка Други разчети с бюджета

    II. Предприятието ще обжалва ревизионния акт

    1. За допълнително начисляване на корпоративен данък върху добавената стойност, осигуровки и лихви

    Дт с/ка Разходи за провизии

     Кт с/ка Провизии (формира се данъчна временна разлика и се начислява отсрочен актив)

     Кт с/ка Разчети с бюджета

    2. За начисляване на лихви:

    Дт с/ка Разходи за провизии

     Кт с/ка Разчети за лихви или

     Кт с/ка Други разчети с бюджета

    III. Прихващане на данъчни задължения и/или задължения за осигурителни вноски. Някои от операциите по решение на органа по приходите

    1. Прихващане на задължение за корпоративен данък с вземане по ЗДДС:

    Дт с/ка Разчети за корпоративен данък

     Кт с/ка ДДС за възстановяване

    2. Прихващане на начислени лихви с надвнесени авансови вноски за корпоративен данък

    Дт с/ка Други разчети с бюджета

     Кт с/ка Разчети за корпоративен данък

    IV. Начисляване на лихви в полза на предприятието

    Дт с/ка Други разчети с бюджета

     Кт с/ка Приходи от лихви.
 


счетоводни услуги

е-mail: sanata@accountplus.info, web site: www.accountplus.info, тел./факс: +359 (2) 482-73-36

Web Statistics