счетоводни услуги софия
РАБОТНИ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА
Статии - труд и осигуряване
Написано от Стефанка Симеонова - консултант по трудово право към МТСП,   
Вторник, 15 Декември 2009 00:00
В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Стефанка Симеонова, консултант по трудово право към МТСП, разглежда казуса: Какво е задължението за работодателя за наемане на такива служители в администрацията, работещи не по служебно правоотношение, а по трудов договор, защото има администрации, които сключват договори именно по КТ? Важи ли там квотата от 4 до 10% от общия брой на работещите и ако е така, по какъв начин става наемането на такива служители?

    На основание чл. 315, ал. 1 от КТ, всеки работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, от 4 до 10% от общия брой на работещите в зависимост от отрасъла на народното стопанство. По смисъла на разпоредбата “работодател” е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работещи по трудово правоотношение - § 1, т. 1 от ДР на КТ.

    Съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за трудоустрояването, във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател - ръководителят на предприятието, и членове -представителите на работещите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието. Комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари, подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по чл. 315 от КТ. Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на териториалното поделение на НОИ и на службата по трудова медицина и при поискване - на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.
 


счетоводни услуги

е-mail: sanata@accountplus.info, web site: www.accountplus.info, тел./факс: +359 (2) 482-73-36

Web Statistics