счетоводни услуги софия
ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБА НА ЕООД В ДРУЖЕСТВОТО КУПУВАЧ
Статии - счетоводство
Написано от д-р Иван Златков - ДЕС   
Понеделник, 19 Април 2010 00:00
В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводните проблеми в дружеството купувач при отчитане на продажба на ЕООД на друго физическо лице.
ЕООД на купувача следва да се третира като новосъздадено дружество негова собственост. Въпреки че с същото дружество, със същите активи и пасиви, но вече има друг собственик.


    Освен това, съгласно разпоредбите на член 265, ал. 1 от Търговския закон, цялото имущество на еднолично търговско дружество може да премине върху едноличния собственик, ако той е физическо лице и е вписан като едноличен търговец.

    На това основание купувачът трябва да регистрира ЕООД, като спази изискванията на чл. 117 и 119 от Търговския закон - за внасяне на минималния изискуем капитал и за вписване на дружеството в търговския регистър. След сключването на сделката купувачът правоприемник (счетоводната му служба) трябва да впише в баланса си всички придобити активи и поети пасиви и да отрази направеното плащане.

    Придобитите активи и поетите пасиви следва да се оценят по справедлива стойност към датата на сделката. За осчетоводяване на придобитите активи ще се състави статията:

    Дт сметки, чрез които ще се отчитат придобитите активи

     Кт с/ка Разчети по придобиване на предприятие

    За осчетоводяване на поетите пасиви:

    Дт с/ка Разчети по придобиването

     Кт сметките, чрез които ще се отчитат поетите пасиви

    За отразяване на плащането:

    Дт с/ка Разчети по придобиването

     Кт сметката за паричните средства или сметката за задължения (ако плащането се извърши след датата на сделката)

    Когато сумата, изплатена или дължима на продавача, плюс сумата на поетите пасиви е по-малка по размер от сумата на придобитите активи, салдото по с/ка Разчети по придобиване на предприятие ще бъде кредитно. За приключване на сметката ще се състави статията:

    Дт с/ка Разчети по придобиването

     Кт с/ка Приходи от операции в инвестиции

    В обратните случаи (които се срещат значително по-рядко), т. е. когато сумата, която е изплатена или е дължима на продавача, плюс сумата на поетите пасиви е по-голяма по размер от сумата на поетите пасиви, сметка Разчети по придобиването ще остане с дебитно салдо. За приключването є ще се състави статията:

    Дт с/ка Загуби от операции с инвестиции

     Кт с/ка Разчети по придобиването

    След тези записвания ще се състави начален счетоводен баланс, в който ще се представят придобитите активи и постите пасиви, както и основният капитал плюс приходите, съответно минус разходите, от операции с инвестиции.СЗ
 


счетоводни услуги

е-mail: sanata@accountplus.info, web site: www.accountplus.info, тел./факс: +359 (2) 482-73-36

Web Statistics