счетоводни услуги софия
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИТЕ
Статии - труд и осигуряване
Написано от Стефанка Симеонова   
Вторник, 22 Септември 2009 00:00
В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Безопасност и здраве при работа” Стефанка Симеонова, специалист по трудово право, разглежда казуса: Работим на 12-часов работен ден. Полага ли се почивка по време на дежурство (дневно и нощно) и, ако се полага, по колко? Работата е на 100% с компютър, с джи пи ес система, радиотелефони, мобилни телефони и стационарни телефони и се извършва от един човек - този, който е на смяна. По време на дежурството храна не се доставя.

    Организацията на работното време и почивките е регламентирана в глава седма на Кодекса на труда - работно време и почивки, и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО).

    Според чл. 151, ал. 1 от КТ, работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути.

    Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.

    Разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието (чл. 139, ал. 1 от КТ).

    Съгласно чл. 6, ал. 1 от НРВПО, при разделяне на работния ден на две или три части (чл. 139, ал. 3 от КТ) прекъсванията (без обедната почивка) не може да са повече от две за един работен ден, а продължителността на всяко от тях, с изключение на обедната почивка, не може да бъде по-малка от 1 час.

    Разпоредбата на чл. 140а, ал. 1 от КТ гласи, че работници и служители, в редовното работно време на които се включват най-малко три часа нощен труд по чл. 140, ал. 2, както и работници и служители, които работят на смени, една от които включва най-малко три часа нощентруд, се смятат за работници и служители, които полагат нощен труд. Обръщаме внимание, че тези работници и служители подлежат на специална закрила. Работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите, които полагат нощен труд, топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд. Тези работници и служители се приемат на работа само след предварителен медицински преглед, който е за сметка на работодателя, и подлежат на периодични медицински прегледи по чл. 287 от КТ.

    Съгласно чл. 8 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, работодателят организира трудовата дейност на лицата, работещи с видеодисплеи, по начин, осигуряващ периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи, които се ползват за:

    1. регламентирани почивки, като техният брой, продължителност и ред на ползване се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.);

    2. извършване на други дейности с цел намаляване на натоварването, дължащо се на работата с видеодисплеи.
 


счетоводни услуги

е-mail: sanata@accountplus.info, web site: www.accountplus.info, тел./факс: +359 (2) 482-73-36

Web Statistics